Dernek Tüzüğü

03.11.2019

TOKAT  TURHAL  ÇAYLI  KÖYÜ  KÜLTÜR  VE  DAYANIŞMA  DERNEĞİ  ANA TÜZÜĞÜDÜR.

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

Derneğin Adı: Çaylı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Kısa adı : Çaylıder

Derneğin merkezi: Atatürk mahallesi Atatürk Caddesi Ulaş İş Hanı NO:161/Kat/5 Sarıgazi - Sancaktepe/ İstanbul

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2

Çaylı köyü halkının kültürel ve dayanışması için gerekli sosyal, ekonomik ve sportif amaçlı faaliyetler gerçekleştirmek, beceri ve meslek kursları açmak, üyelerin mağduriyetleri durumunda (ölüm, doğal afet, yangın, hastalık gibi ve eğitim- öğretim) Yönetim Kurulu Kararı ile ilgililere yardımda bulunmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2 - Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

3 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4 - Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, hertürlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek 

5 - Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve  yurt dışından bağış kabul etmek, 

6 – Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

7 - Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

8 -  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

9 - Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları bağış yoluyla edinmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 

10 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

11 - Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

12 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

13 - Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

14 - Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak, 

15 - Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, 

16 – Dernek amaçları doğrultusunda belirlenen faliyetleri yapmada Yönetim Kuruluna yardımcı olmak için komisyon,danışma kurulları,kollar vb.organlar oluşturulabilir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 

FiiI ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe Kabul edilen kişilerdir. 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, demekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkanlma

Madde 5

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. 

    1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

    2- Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

    3- Yazılı ikazlara ragmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

    4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

    5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.Üyelikten çıkarılan üyenin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Aidat borçlarından dolayı üyelikten çıkarılan üyelerin geçmişe dönük bütün borçlarını ve üye giriş aidatını ödediği takdirde mevcut üye numarasından üyeliklerine devam edebilirler. 

Dernek Organları

Madde 6 

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

   1- Genel kurul,

   2- Yönetim kurulu,

   3- Denetim kurulu, 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı  Usulü

Madde 7

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul; 

1-      Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-      Yönetim  veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı İsteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. lIk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara gore yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu Başkanı veya ğörevlendireceği  yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1-      Dernek organlarının seçilmesi,

2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-      Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üye ve görevlilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-      Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10 - Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

      12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

      13- Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına karar verilmesi.

      14- Mevzuatta  genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak; derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 

Yönetim kurulu, Yedi asıl ve Yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan,başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.  

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye Tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. 'Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,Yetki verme işlemi ve verilmesi gerekli yetki belgesi aşağıda bahsedildiği şekilde uygulanır.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) Yetki Belgesi, dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 

Yetki belgesının kullanımı, yenilenmesi, iadesı ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilğili hükümlerıne göre hareket edilir.

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi  hazırlayarak genel kurula sunmak, 

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, bağış kabul etmek, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile

yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek. 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

12-Derneğin amacı doğrultusunda basın toplantısı düzenlemek veya basın açıklaması yapmak. 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. En çok oy alan üye Denetim Kurulu Başkanı OIur.

Deneti kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel Kurulda aldığı oy çoklugu  sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Denetim kurulu Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak alınacak aidat ile aylık olarak alınacak aidatları belirlemeye ve bu miktarları artırıp eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. 

Buna göre, Her Genel Kurul toplantılarında üyeliğe giriş ödentisi ve aylık aidatı ücretlerinin belirlenmesi için yönetim kurulu tarafından gündeme alınması için sunulur.Fakat yeni üye olacak kadınlarımızdan  ve 25 yaşını aşmamış gençlerimizden giriş aidatı alınmayacaktır. 

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Diğer gelirler.

Kayıt Usulü

Madde 13 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

  1. a) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler tarafından tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir, 

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ilealdıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

  1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

7- Derneğin Ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya  başlamadan  önce  il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, Kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) Alındı Belgesi ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için(Dernekler Yönetmeliği EK-13'de örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yonetmeligi EK-14 de orneğı bulunan) Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise(Dernekler Yönetmeliği EK-15'de örneği bulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. 

Alındı Belgeleri 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de

gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Beyanname Verilmesi

Madde 15 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 1 6

Mülki amirliğe  yapılacak bildirimler; 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi 

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim  ve denetim kurulları ile diger organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 de sunulan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yonetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:  

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir. 

Taşınmazların Bildirilmesi 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi 

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'de belirtilen) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi iki nüsha olarak

doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. 

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) Proje Bildirimine eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir. 

 Değişikliklerin Bildirilmesi 

Derneğın yerleşim yerinde meydana gelen degişiklik (Dernekler Yonetmeliği EK-24 de belirtilen)Yerleşim yeri  değişiklik bildirimi genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'de belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde

yönetim kurulunun oy birliği kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla yapılır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma

hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca Derneğin feshine karar verilmesi halinde, son Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşanTasfiye Kurulu bu iş için görevlendirilir.

Fesih halinde Derneğin mal varlığı, öncelikle Çaylı köyü ve mensuplarına hizmet eden bir Derneğe,Vakıf'a, Sandığa veya Kuruma, böyle bir Dernek bulunmaması halinde Çaylı köyü Tüzel Kişiliğine devredilir. 

Tasfiye İşlemleri 

Genel kuruloa fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde Çaylı köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm  işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu  yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

Hüküm Eksikliği

Madde 21 

Bu tüzükte belirtilmemiş   hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Dernek Kurucuları ve Tarihi

Madde 22 

Derneğin kuruluş tarihi: 16.04.1993'tür. 

Adı Soyadı            Doğum Yeri ve Tarihi                  Mesleği                                Adresi 

Rıza BAYLAN           ÇayIı-1946                                 Emekli             Okmeydanı Yayla Sk. No:11

Ali ŞAHİN                Çaylı-1947                                  İşçi                 S. Gazi/C.Tural Cad.No:30

Sadık YILM             Turhal-1946                                İşçi                 Okmeydanı Çınar Sk. No:28

Erdoğan ASAV        Turhal-1967                               Mühendis          B.H.Üstü Çıkmaz Sk. No:6

Bektaş BAL             Turhal-1963                                İşçi                 Bağcılar 10/13 Sk. No:15

Ahmet ANA            Turhal-1966                                İşçi                 Okmeydanı Güngör Sk. No: 4

Abdullah ANNAÇ     Turhal-1963                                İşçi                 Ümraniye Ayazağa Cd. No: 52

 

DERNEK  YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ 

    BAŞKAN             BAŞKAN YARDIMCISI                      SAYMAN                         SEKRETER 

AHMET BAYLAN            KAZIM ATUN                          MUAMMER AYLAR                 ORHAN BERK

 

          ÜYE                                       ÜYE                                            ÜYE 

     ALİ BAÇİK                           SERDAL ARK                              DURAN ALAN

 

Bu tüzük 22 (yirmi iki) maddeden ibarettir.

DİVAN KURULU ÜYELERİ

      BAŞKAN                                                ÜYE                                               ÜYE

   NEBİ ARHIN                                        CAFER BİN                                   İLHAMİ ANNAÇ